Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/sgnx/domains/sportstourspoland.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/sgnx/domains/sportstourspoland.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601 Statut Fundacji - Sports Tours Poland

STATUT FUNDACJI

„Sport! Turystyka! Polska!”

uchwalony 29 marca 2016 roku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Fundacja, dla której ustanowiony jest niniejszy statut (dalej jako „Statut”), została ustanowiona przez Fundatora – Dawida Nowaka ur. 28 marca 1983 roku w Krakowie, zamieszkałego w Michałowicach przy ul. Księdza Mariana Pałęgi nr 31, zwanego dalej „Fundatorem”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Piotrem Lewickim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Liszkach nr 470 w dniu 29 marca 2016 roku za Rep. A 1839/2016 który stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
Fundacja nosi nazwę „Sport! Turystyka! Polska!” (dalej jako „Fundacja”).
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U.1991.46.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2. TEREN DZIAŁANIA ORAZ SIEDZIBA
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla pełniejszej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i filii, a także innych zakładów w kraju i za granicą, jak również przystępować do spółek prawa handlowego.
Realizacja zadań Fundacji określonych w niniejszym Statucie może być prowadzona również we współpracy z innymi podmiotami, w tym poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego lub podmiotów, które prowadzą nieodpłatną działalność zgodną z celami Fundacji, wskazanymi w niniejszym Statucie.
Fundacja prowadzi w związku z realizacją swoich celów strony internetową pod adresem: http://sportstourspoland.com/foundation/

§ 3. CZAS TRWANIA FUNDACJI
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA
Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu dzieci i młodzieży oraz sportu powszechnego;
wspieranie, rozwój i międzynarodowa promocja Polski jako destynacji dla turystyki sportowej i aktywnej
promocja w Polsce sportów niespopularyzowanych i o charakterze niszowym takich jak m. in.. Rugby, Krykiet, Football Amerykański, Lacrosse na terenie Polski;
wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
promocja Polski jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, w tym promocja Polski jako kraju o kulturze sportowej poprzez organizację meczy sparingowych oraz pokazowych z lokalnymi drużynami, zawodów i festiwali sportowych;
upowszechnianie polskiej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji klubom i drużynom sportowym z innych krajów;
upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym i ksenofobii jak i służące pojednaniu społecznemu;
popularyzacji krajowej turystyki aktywnej;
wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój oraz budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno-sportowej;
udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;
aktywizacja sportowa młodzieży;
promocja klubów i organizacji sportowych;
wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem w kierunku sportowym;
udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz zamieszkałych na terenach gmin wiejskich;
promocja młodych zawodników;
udzielanie stypendiów dla młodych wyróżniających się zawodników oraz prowadzenie ich aktywnego i zawodowego rozwoju;
promocja i rozpowszechnianie e-sportu oraz zawodów e-sportowych jako nowej rozwijającej się dziedziny rywalizacji na płaszczyźnie cyfrowej (sport elektroniczny);
edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży;
upowszechnianie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu;
upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
ochrona i promocja zdrowia;
rozwój krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
propagowanie czynnego wykorzystania czasu wolnego;
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;
działalność charytatywna;
promocja wolontariatu;
ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i materialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz festiwali sportowych, w tym również tych dotyczących e-sportu;
Organizowanie obozów sportowych;
Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i rodzinom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej;
Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji;
Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
Pozyskiwanie dotacji z różnych źródeł (w tym z poza granic kraju) na realizację celów statutowych;
Organizowanie imprez na różną skalę mających na celu promocje aktywnego spędzania wolnego czasu, alternatywę dla alkoholu, narkotyków, wandalizmu oraz innych celów profilaktycznych;
Edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a także ochrony praw zwierząt;
Organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
Współorganizowanie i wspieranie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;
Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacji placówek oświatowych i ośrodków kultury;
Prowadzenie działalności szkoleniowej;
Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych;
Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
Organizowanie obozów treningowych, wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji;
Organizowanie zbiórek charytatywnych;
Organizowanie wolontariatu;
Realizowanie cyklicznych projektów na rzecz społeczności lokalnej.
Działalność Fundacji prowadzona jest jako nieodpłatna. Możliwe jest również prowadzenie przez Fundację działalności odpłatnej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. W takim przypadku obie formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione. Jednakże ponieważ Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, środki prowadzone z działalności odpłatnej w każdym przypadku mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej wymagana jest uprzednia zmiana Statutu.
Jeżeli Fundacja poweźmie decyzję o podjęciu działalności dla której wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.
Działalność gospodarcza przez Fundację może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub za pośrednictwem wyodrębnionych ośrodków, biur, filii lub innych zakładów.

§ 5. MAJĄTEK I FINANSE FUNDACJI
Majątek Fundacji stanowią:
Fundusz założycielski w wysokości 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) przyznany w Akcie Ustanowienia Fundacji,
inne składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności fundacji.
Jest niedozwolone:
udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Członków, Członków Organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Członków, Członków Organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej Członków, Członków Organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Fundacji, Członkowie jej Organów lub pracowników lub ich osób bliskich.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 6. DOCHODY
Na realizację celów Fundacji przeznaczane będą wszelkie środki, a pochodzące w szczególności z:
z ofiarności publicznej,
darowizn i spadków, jak również z zapisów,
dotacji i stypendiów od osób fizycznych i prawnych, otrzymywane zarówno z Polski jak i z zagranicy, w tym w szczególności gromadzone podczas publicznych imprez, zbiórek, a także wszelkie dochody pochodzące z majątku ruchomego i nieruchomego,
dotacji, subwencji, grantów uzyskanych z funduszy unijnych, funduszy prywatnych jak również z funduszy krajowych, w tym w szczególności z funduszy centralnych, wojewódzkich, marszałkowskich i gminnych.
inne wpłaty.
Wszelkie środki otrzymane przez Fundację na podstawie każdego z tytułów Fundacja może przeznaczać na każdy z celów swojej działalności.
Każdorazowo w przypadku, kiedy Fundacja została powołana do spadku, wymagane jest złożenie przez Zarząd Fundacji oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie takie jest możliwe tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia o przyjęciu spadku, stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 7. CZŁONKOWSTWO
Członkami Fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Członkostwo w Fundacji polega w szczególności na długotrwałym finansowym lub materialnym wspieraniu celów i zadań Fundacji. Członkostwo może być również realizowane poprzez działalność na rzecz Fundacji o charakterze niematerialnym, w tym w szczególności przez pracę społeczną na rzecz Fundacji.
W każdym przypadku członkostwa, Członkowie Fundacji zobowiązują się przestrzegać przepisów statutu Fundacji.
Członkowie Fundacji uzyskują prawa członkowskie od chwili przyjęcia ich w poczet Członków Fundacji. Decyzję podejmuje Fundator po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie w poczet członków, zaopiniowanego przez Zarząd Fundacji.
Fundacja może ponadto Członkom, jak również osobom spoza grona Członków Fundacji nadawać tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli osoby te dokonały na rzecz Fundacji wpłaty kwoty co najmniej 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące) w skali roku
Tytuł Sponsora Fundacji jest nadawany przez Zarząd Fundacji po uprzednim uzyskaniu zgody takiej osoby na nadanie jej tego tytułu.
Członkostwo ustaje:
z chwilą śmierci,
przez wystąpienie, które powinno być pisemnie zgłoszone na ręce Zarządu Fundacji z zachowaniem terminu 3 miesięcy,
przez usunięcie przez Fundatora:
– w przypadku utraty honorowych praw obywatelskich,
– w przypadku naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
– z powodu nagannego zachowania,
– z powodu podejmowania przez Członka jakichkolwiek działań przynoszących szkodę Fundacji,
– z powodu zaprzestania działalności na rzecz Fundacji.
skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 8. ORGANY FUNDACJI
Organami Fundacji są:
Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji

§ 9. ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd składa się z 3 do 5 Członków, powoływanych na wspólną, 3-letnią kadencję.
Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator. Członków Zarządu na kolejne kadencje powołuje Fundator. Odwołać Członków Zarządu może Fundator.
Pierwszy Zarząd powołany został przez Fundatora w składzie:
Dawid Nowak – Prezes Zarządu
Agnieszka Migdał – Członek Zarządu
Stuart Warren – Członek Zarządu
Do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, każdorazowo na pisemne upoważnienie Prezesa Zarządu, lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się funkcji lub odwołania uchwałą Fundatora.
Członkiem Zarządu może być cudzoziemiec.
Obsługę administracyjną i techniczną prac organów Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji (nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora oraz Rady), a w szczególności:
podejmowanie wszelkich działań zmierzających do realizacji celów Fundacji,
opracowywanie okresowych prognoz i programów działalności Fundacji,
zarząd majątkiem Fundacji,
przygotowywanie preliminarzy wydatków i dochodów oraz wykonywanie ustalonych planów wydatków i dochodów,
sporządzenie sprawozdań z działalności Fundacji,
podejmowanie decyzji o tworzeniu ośrodków, biur, filii, a także o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń oraz innych organizacji i o ich tworzeniu,
przyjmowanie spadków, darowizn i subwencji,
występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie oraz likwidacji Fundacji,
nadawanie tytułu sponsora Fundacji.
Wszelkie decyzje Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów i w formie uchwał podjętych na Posiedzeniu Zarządu.
Co do każdej uchwały podjętej na Posiedzeniu Zarządu, Prezes Zarządu może wyrazić sprzeciw. Sprzeciw Prezesa Zarządu skutkuje nieważnością uchwały.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Fundator nie rzadziej, niż raz na rok.
Zarząd Fundacji w celu podjęcia uchwały może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów.
Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w trybie obiegowym (w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem). Wówczas przed podjęciem uchwały konieczne jest przesłanie do wszystkich Członków Zarządu projektu takiej uchwały, którzy następnie złożą swoje podpisy pod treścią tego projektu uchwały lub też prześlą swoje głosy za pomocą poczty tradycyjnej, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail). Sprzeciw Prezesa Zarządu w trybie obiegowym jest skuteczny jeżeli przesłany wszystkim członkom Zarządu za pomocą środka komunikacji służącego do podjęcia danej uchwały.
Bez Posiedzenia Zarządu może zostać podjęta każda uchwała, pod warunkiem jednak, że Prezes Zarządu wyrazi na podjęcie takiej uchwały pisemną zgodę.

§ 10. RADA FUNDACJI
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych.
Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz statut uchwalony przez Fundatora.
Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
Funkcję Członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkiem Rady może być cudzoziemiec.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator, ustalając Przewodniczącego Rady i Sekretarza. Członków Rady na kolejne kadencje powołuje Fundator. Odwołać Członków Rady może Fundator.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić na wniosek złożony przez wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji o ile Fundator nie wyrazi sprzeciwu.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza, z zastrzeżeniem ustępu 8 niniejszego paragrafu. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. Protokoły gromadzi się w księdze protokołów.
Głosowanie na posiedzeniach jest jawne. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni.
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych, o ile statut nie stanowi inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę w trybie w trybie obiegowym (w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem). Wówczas przed podjęciem uchwały konieczne jest przesłanie do wszystkich Członków Rady projektu takiej uchwały, którzy następnie złożą swoje podpisy pod treścią tego projektu uchwały lub też prześlą swoje głosy za pomocą poczty tradycyjnej, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail).
Do zadań Rady należy w szczególności:
Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania.
Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielenie mu absolutorium.
Kontrola działalności zarządu Fundacji, komórek organizacyjnych lub innych jednostek powołanych do realizacji celów Fundacji i sprawowanie nad nimi stałego nadzoru.

§ 11. LIKWIDACJA
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
Likwidacja jest przeprowadzana przez likwidatora wybranego przez Fundatora. Likwidator ma prawa Zarządu Fundacji.
Majątek Fundacji po likwidacji zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji, w tym poprzez przekazanie środków instytucji działającej w tym obszarze.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystki.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
Zmiana Statutu dokonywana jest na wniosek Prezesa Zarządu bądź z inicjatywy Fundatora i wymaga dla swej ważności formy uchwały.